Fugue - Pavel Roučka & Jieyin Wang

SPSI Art Museum (Shanghai, China)